Atelier - VH

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností v oboru vodohospodářských staveb se specializací na stavby zdravotního a krajinného inženýrství a to převážně v lokalitách na území Libereckého, Ústeckého a Královéhradeckého kraje jako autorizované osoby ČKAIT.

Stavby zdravotního inženýrství

  • Malé centrální a domovní čistírny odpadních vod
  • Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně domovních přípojek
  • Provozní a kanalizační řády odkanalizovaných celků

Stavby krajinného inženýrství

  • Rybníky a účelové nádrže, malé vodní nádrže
  • Úpravy vodních toků
  • Protipovodňová opatření
  • Návrhy rybích přechodů
  • Manipulační řády vodních děl
  • Havarijní a povodňové plány po dobu stavby
  • Povodňové plány výrobních a nevýrobních objektů

Projektová činnost

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace od studie či investičního záměru až po realizační dokumentaci stavby s ohledem na zákonné předpisy a požadavky investora stavby. Samozřejmostí je zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle platnosti zákona o zadávání veřejných zakázek.

Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, ohlášení udržovacích prací, územního souhlasu.

Autorský dozor

Provádění činností souvisejících s kontrolou a dodržováním projektové dokumentace při realizaci stavby.

Technický dozor investora

Výkon technického dozoru investora stavby spojený s kontrolou provádění stavby dle podmínek vydaných rozhodnutí a platné projektové dokumentace v rozsahu vodohospodářských staveb.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting